Dodtakowe dni wolne w roku szkolnym 2017/18

ZARZĄDZENIEM NR 05/2017 Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Przyłęku z dnia 28.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych,
po przedstawieniu opinii w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/18 przez: radę pedagogiczną, radę rodziców, samorząd uczniowski,

ustalam dni wolne od zajęć dydaktycznych w następujących terminach:
• 02.01.2018
• 18, 19, 20.04.2018 – egzamin gimnazjalny
• 30.04.2018
• 02.05.2018
• 04.05.2018
• 01.06.2018

Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami).