KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Przyłęku, , ul. Fabryczna 7, 57-256 Bardo, tel.:74 8171 593
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Dorota Jakubas, kontakt pod adresem e-mail: iod@bardo.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów art. 6 ust. 1  lit. c oraz lit. e RODO.
 4. Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów
  i pracowników oraz ochrony mienia na terenie placówki na podstawie art. 108a ust.1 Ustawy
  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 5. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar:
 • Teren przed głównym wejściem do budynku, wejście za szkoła od strony boiska;
 • Korytarze oraz hole w budynku szkoły.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa (np. organy Policji dla udokumentowania sytuacji naruszenia bezpieczeństwa).
 2. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania.
  W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
  w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 3. Posiadają Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
 4. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.
 6. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.