SYLWETKA ABSOLWENTA GIMNAZJUM

Absolwent naszego gimnazjum to człowiek:

  • wykształcony, otwarty na wiedzę;
  • godnie reprezentuje rodzinę, szkołę, ojczyznę;
  • zna i szanuje tradycję związaną z historią i patronem szkoły;
  • dba o  kształtowanie postawy obywatelskiej, szanuje tradycje i kulturę własnego narodu;
  • gotowy do uczestnictwa w kulturze, podejmuje inicjatywy oraz umie pracować w zespole;
  • ma poczucie własnej wartości, akceptuje siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron;
  • komunikatywny, życzliwy, otwarty na potrzeby innych;
  • aktywny, twórczy,  potrafi zaprezentować swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy;
  • kreatywny, przedsiębiorczy;
  • wykazuje się wysoką kulturą osobistą,  stosuje ogólnie przyjęty system wartości.