RODO – INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informacje dla rodziców uczniów w Publicznym Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Przyłęku zgodnie z art. 13 rozporządzenia 2016/679 RODO

 1. Administrator danych osobowych: Publiczne Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego
  w Przyłęku, reprezentowane przez Dyrektora adres:57-256 Bardo, ul. Fabryczna 1,
  :74 8171 593
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dorota Jakubas, kontakt: 57-256 Bardo,
  Rynek 2: e-mail: iod@bardo.pl.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od zakończenia uczęszczania ucznia
  do szkoły (arkusze ocen) a w przypadku niezakwalifikowania kandydata do szkoły, dane będą przechowywane przez 1 rok, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 t.j.).
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym oraz spełniania obowiązku nauki, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59). Po rozpoczęciu uczęszczania dane osobowe absolwenta zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017r. poz. 2159 t.j.)
 5. W zakresie kontroli spełniania obowiązku nauki Dyrektor Publicznego Gimnazjum
  w Przyłęku powiadamia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo na terenie której mieszka absolwent szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do Publicznego Gimnazjum w Przyłęku albo w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta, oraz informuje Burmistrza o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta szkoły podstawowej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian zgodnie z art. 36 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59).
 6. Informujemy o przysługującym prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych wymienionych w formularzu zgłoszenia do szkoły
  jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i byli Państwo zobowiązani do ich podania. Niepodanie wymaganych danych skutkowałoby niespełnieniem wymagań wynikających z przepisu prawa i nie uprawniałoby do przyjęcia kandydata.
 8. Przetwarzanie danych osobowych w celu udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się na podstawie zgody rodziców ucznia na przetwarzanie danych,
  6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia 2016/679 RODO oraz zgodnie z Rozporządzenia MEN
  z dnia 28 sierpnia 2017r., w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1643).
 9. Informujemy, iż, mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, natomiast jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator danych dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofania zgody mogą Państwo dokonać w formie oświadczenia, które można złożyć w sekretariacie gimnazjum.
 10. Na terenie gimnazjum funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Celem funkcjonowania systemu monitoringu w szkole jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia poprzez rejestrację obrazu. Wykorzystanie systemu monitoringu odbywa się na podstawie art. 108austawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe
  a okres przechowywania nagrań nie przekracza 3 miesięcy.